Farligt isoleringsmaterial i hus

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1713 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Statsrådet Peter Eriksson (MP)


PAGE

2


Dnr N2017/04627/PBB

Dnr N2017/04628/PBB

Näringsdepartementet

Bostads- och digitaliseringsministern

Till riksdagen

Frågan ska besvaras den 29 augusti 2017

Svar på fråga 2016/17:1710 av Lars Beckman (M) om inventering av brandrisk och på fråga 2016/17:1713 av Marta Obminska (M) om farligt isoleringsmaterial till hus

Både Lars Beckman och Marta Obminska har ställt frågor med anledning av branden i Grenfell Tower. Frågorna har mycket gemensamt och jag väljer därför att besvara dem i ett sammanhang.

Lars Beckman har frågat mig om regeringen har för avsikt att ge ansvariga myndigheter i uppdrag att inventera hur många byggnader i Sverige som har en liknande konstruktion som den i Grenfell Tower i London och vilka åtgärder som kan behövas för att undvika omfattande bränder?

Marta Obminska har frågat mig vad jag avser att göra för att minska riskerna med brandfarlig cellplast i samband med husbyggen och hur informationsarbetet om cellplast ska intensifieras?

Branden i Grenfell Tower var mycket otäck och regeringen tar frågan om brandskydd i höga byggnader på största allvar. De är dock lite tidigt att kunna ta ställning till vilka åtgärder som är lämpligast att vidta i Sverige. Utredningen om brandens orsaker pågår, och kommer att pågå en tid framöver, där vissa resultat väntas bli publicerade under sommaren. Det går därför inte ännu att säga att orsaken till det häftiga förloppet enbart berodde på cellplasten. Ytmaterialet i fasaden hade också betydelse liksom andra faktorer som kommer att framkomma under utredningen. De ansvariga myndigheterna Boverket och MSB följer den brittiska utredningen och regeringen förväntar sig att myndigheterna kommer att vidta nödvändiga åtgärder om de bedömer att det brister någonstans i det svenska regelsystemet.

I Sverige regleras brandskydd i byggnader i Boverkets byggregler. Reglerna är utformade som funktionskrav vilket betyder att utförandet inte är reglerat i detalj utan olika konstruktioner och material kan användas bara det överordnade kravet är uppfyllt. Det betyder att generellt sett är inget byggmaterial förbjudet så länge det används på ett sådant sätt att byggnaden ändå får en tillfredsställande brandsäkerhet. Det kan åstadkommas exempelvis genom att cellplasten omsluts av ett annat material som kan stå emot brand tillräckligt länge.

Om det är så att det finns någon byggnad i Sverige med samma konstruktion som den i Grenfell Tower så tyder det på att det finns brister i det svenska kontrollsystemet. Byggnader med sådana egenskaper lever inte upp till de svenska reglerna. En utredning av det svenska systemet pågår och i direktiven (dir. 2017:22) till den nu pågående översynen av byggreglerna ingår att utvärdera hur bestämmelserna om kontroll tillämpas, att analysera om bestämmelserna är ändamålsenligt utformade och att lämna förslag till förändringar om så krävs.

Stockholm den 29 juli 2017

Peter Eriksson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-07-03)