Felaktigt utnyttjande av svenska bidrag i främmande land

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1852 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)Svar på fråga 2019/20:1852 av Björn Söder (SD)
Felaktigt utnyttjande av svenska bidrag i främmande land

Björn Söder har frågat justitie- och migrationsministern om han avser att vidta några åtgärder för att svenska bidrag inte ska kunna utnyttjas på ett felaktigt sätt i främmande land utan att detta får rättsliga konsekvenser. Björn Söder har ställt sin fråga i relation till ett ärende där åklagaren har tagit beslut om att lägga ned en förundersökning om misstänkt bidragsbrott. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

När det gäller det ärende som omnämns vill jag understryka att brottsutredande myndigheters hantering av enskilda ärenden är en fråga för myndigheterna och inte något som jag som statsråd ska bedöma eller uttala mig om.

Regeringen arbetar aktivt med att öka samhällets förmåga att stoppa och lagföra personer som ägnar sig åt brottslighet riktad mot välfärdssystemet. Under de senaste åren har regeringen vidtagit en rad åtgärder på området. Bland annat har det straffrättsliga skyddet för välfärdssystemen nyligen förstärkts, t.ex. har maximistraffet för grovt bidragsbrott skärpts och tillämpningsområdet för bidragsbrottslagen har utvidgats till att omfatta fler stöd, bidrag och ersättningar. Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten har dessutom fått i uppdrag att kartlägga hur utredningar av bidragsbrott bedrivs i dag, analysera hur handläggningen kan förbättras och effektiviseras samt genomföra åtgärder i syfte att uppnå en ökad uppklaring. Uppdraget ska redovisas senast den 19 oktober 2020. I budgetpropositionen för 2020 fick även bland andra Ekobrottsmyndigheten tillskott för att kunna säkerställa myndighetens förmåga att kunna hantera särskilt resurskrävande ärenden som till exempel välfärdsbrott. Därutöver bereds för närvarande betänkandet Kontroll för ökad tilltro - en ny myndighet för att förebygga, och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen i Regeringskansliet. Syftet med utredningens förslag är att minska de felaktiga utbetalningarna och förebygga brottslighet som drabbar välfärdssystemen.

Regeringen kommer fortsätta följa utvecklingen på området.

Stockholm den 11 augusti 2020

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-07-23)