Fiskerättsägares intrångsersättning

Svar på skriftlig fråga 2018/19:729 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Statsrådet Jennie Nilsson (S)Svar på fråga 2018/19:729 av Linda Ylivainio (C) Fiskerättsägares intrångsersättning

Linda Ylivainio har frågat mig om det sätt på vilket restriktioner av fisket i Torne älvs havsfiskeområde regleras från statens sida numera sker utifrån ett bemyndigande som är förenligt med grundlagen, och om staten numera ersätter förluster som dessa restriktioner orsakar i den mån de innebär inskränkningar av fiskerättsägares rådighet till sina områden.

Staten reglerar fisket i området dels genom de nationella reglerna i fiskelagstiftningen, dels genom de regler som överenskommits med Finland i 2009 års gränsälvsöverenskommelse. Även de sistnämnda har tagits in i lag och förordning. Härutöver finns de regler som gäller enligt EU:s gemensamma fiskeripolitik.

Fisket i det berörda havsområdet utanför Torneälvens mynning faller under den gemensamma fiskeripolitiken och för arter som omfattas av denna fastställs kvoter. Av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 om den gemensamma fiskeripolitiken framgår bland annat att medlemsstaterna ska tillämpa försiktighetsansatsen i fiskeriförvaltningen och ska säkerställa att nyttjandet av de levande marina biologiska resurserna sker på ett sådant sätt att populationerna av skördade arter återställs till och bevaras över nivåer som säkerställer en maximal hållbar avkastning.

Fiskelagen (1993:787) gäller rätten till fiske samt fisket inom Sveriges sjöterritorium och inom Sveriges ekonomiska zon. Lagen medger att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter för fiskevården och fiskets bedrivande som förbjuder eller begränsar fisket med avseende på vilken fisk som får fångas, användningen av fiskefartyg, fiskemetoder och fiskeredskap, fiske inom vissa områden eller för vissa ändamål. Regeringen har genom förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen bemyndigat Havs- och vattenmyndigheten att meddela föreskrifter. Den rätten gäller även inom det berörda havsområdet.

Syftet med de föreskrifter som Havs- och vattenmyndigheten meddelat om kvotfördelning, och som torde vara det frågeställaren åsyftar, är att i enlighet med förordningen (EU) 1380/2013 säkerställa en maximalt hållbar avkastning. Regleringen är således till för att skydda fiskbestånden och därmed miljön.

Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter har meddelats med stöd av bemyndiganden i lag och regleringen strider inte heller mot regeringsformens bestämmelse om det s.k. egendomsskyddet eftersom inskränkningar i användningen av mark kan göras för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Enligt sistnämnda bestämmelse bestäms, vid inskränkningar i användningen av mark som sker av miljöskyddsskäl, frågan om rätt till ersättning i lag.

Stockholm den 12 juni 2019

Jennie Nilsson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-05)