Fisket av makrill

Svar på skriftlig fråga 2018/19:192 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Statsrådet Jennie Nilsson (S)


N2019/00612/FJR

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:192 av Johan Hultberg (M)
Fisket av makrill

Johan Hultberg har frågat mig hur jag och regeringen kommer att agera för att få till en överenskommelse mellan EU, Norge, Island och Färöarna som gör att makrillfisket i Nordostatlanten kan minskas till hållbara nivåer och därmed också kan återfå sin MSC-märkning.

Varje år förhandlar berörda kuststater bl.a. om förvaltningen och fiskemöjligheterna för den långt vandrande arten makrill. Utkomsten av kuststatsförhandlingarna avseende makrill har stor betydelse för den svenska pelagiska fiskenäringen även om Sverige har relativt små andelar av fisket. Det svenska fisket efter makrill sker huvudsakligen i brittiskt vatten.

Under senare år har kuststatsförhandlingarna komplicerats av att det saknas överenskommelse som omfattar samtliga kuststater och att det sedan flera år tillbaka endast finns en partiell överenskommelse mellan EU, Norge och Färöarna om fördelningen av detta bestånd och en förvaltningsstrategi. En konsekvens av att inget avtal finns mellan samtliga kuststater är att de har fastställt unilaterala fiskemöjligheter som sammanlagt har överskridit överenskommelserna om totala fiskemöjligheter. Detta bedöms inte hållbart på lång sikt, vilket även fått effekten att Marine Stewardship Council (MSC) meddelat att de drar in sin miljömärkning av detta fiske.

Fördelning av makrillbestånden kan dessutom komma att kompliceras ytterligare i och med att antalet kuststater kommer att öka vid Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen.

I syfte att säkerställa ett biologiskt och socioekonomiskt långsiktigt hållbart makrillfiske och säkra tillgång till detta hälsosamma livsmedel för oss konsumenter kommer jag att verka för att EU i förhandlingarna med övriga kuststater strävar efter att uppnå en långsiktigt hållbar förvaltning av makrillbestånden och att fiskemöjligheterna beslutas i linje med den gemensamma fiskeripolitikens mål och principer. För att uppnå detta är förvaltningsstrategier viktiga verktyg och det är således viktigt att fortsätta arbetet med att se över strategier som är inaktuella och upprätta nya strategier för de bestånd som inte har någon.

Ett fungerande kuststatssamarbete är en förutsättning för en långsiktig hållbar förvaltning och jag stödjer därför generellt en strävan att hitta lösningar för att få till stånd kuststatsavtal som inkluderar samtliga kuststater.

Stockholm den 20 februari 2019

Jennie Nilsson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-02-11)