Fiskodlingar i världsarvet Höga kusten

Svar på skriftlig fråga 2013/14:773 besvarad av Lena Ek (C), miljöminister

Lena Ek (C), miljöminister

Dnr

M2014/1885/Nm

Miljödepartementet

Miljöministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:773 av Eva Sonidsson (S) Fiskodlingar i världsarvet Höga kusten

Eva Sonidsson har frågat mig om jag avser att skärpa regelverket för fisk-odlingar i syfte att minska deras miljöpåverkan.

Liknande frågor, även då i anslutning till Höga Kusten-området, togs upp av Sonidsson i en interpellation den 5 november 2013.

Övergödning är ett allvarligt problem och att motverka denna är högt prioriterat av regeringen. Regeringens inriktning är att alla sektorer be-höver bidra till att reducera utsläppen av fosfor och kväve inom ramen för en hållbar utveckling.

Alla verksamheter, även fiskodling, måste kunna visa att kraven som lag-stiftningen ställer på verksamheten uppfylls. De miljömässiga förutsätt-ningarna för att få bedriva fiskodling regleras i miljöbalken. En fiskodling är antingen anmälnings- eller tillståndspliktig. Den prövning som sker inom ramen för dessa båda förfaranden syftar till att säkerställa att verk-samheten bedrivs med stöd av sådan teknik och på sådant sätt att dess miljöpåverkan minimeras. Miljöbalkens regler ger även utrymme för att inte tillåta sådan verksamhet som, trots vidtagande av försiktighetsmått, kan ge upphov till skada eller olägenhet av väsentlig betydelse.

Jag förutsätter att de prövningar som görs, vare sig det gäller åländska eller svenska företag, sker på det sätt som regelverket föreskriver och har i dagsläget ingen avsikt att skärpa regelverket.

Stockholm den 10 september 2014

Lena Ek

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-08-27)