Fler företag i Sverige

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1554 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr 2016/ 05503/KSR

Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1554 av Margareta Cederfeldt (M) Fler företag i Sverige

Margareta Cederfeldt har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag är beredd att vidta för att öka lönsamheten i svenska företag i syfte att fler företagare ska välja att stanna kvar i Sverige i stället för att flytta verksamheten till länder med lägre kostnadsnivåer och högre

lönsamhet.

Regeringen är angelägen om att fortsätta sitt arbete med att skapa de bästa möjliga förutsättningarna att konkurrera på världsmarknaden med bas i Sverige. Regeringen bedriver en aktiv näringspolitik med fokus på insatser som ytterligare förbättrar företagens villkor och som ökar Sveriges attraktionskraft för investeringar med målet att vi ska bli världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster.

Sveriges har stärkt sin ställning som produktionsland vilket framgår av en undersökning från Business Sweden där nästan 400 företag med minst 20 anställda ingår. 47 procent har valt att expandera i Sverige 2012 - 2014, att jämföra med 14 procent som har flyttat tillverkning från Sverige eller startat ny tillverkning i andra länder. En tredjedel av dem som fokuserade på Sverige gjorde det efter att ha övervägt lokalisering utomlands.

Regeringen har bland annat tagit fram en strategi för Smart industri med en handlingsplan på 45 åtgärder. Ett flertal av dessa åtgärder har redan kommit igång, bland annat arbetet med att stärka företags digitalisering.

Regeringen har också tagit fram en exportstrategi som vi nu genomför. Strategierna är framtagna i dialog med näringslivet och arbetsmarknadens parter.

Vidare verkar regeringen för en effektivare kapitalförsörjning för nya och växande företag i hela landet och lämnade propositionen Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt till riksdagen i våras.

Stockholm den 13 september 2016

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-08-31)