Flytt av folkbildningsanslagen

Svar på skriftlig fråga 2018/19:614 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)Svar på fråga 2018/19:614 av Angelika Bengtsson (SD)
Flytt av folkbildningsanslag

Angelika Bengtsson har frågat mig om jag anser att vuxenbildning är viktig för kulturen och för vår demokrati.

Frågan är ställd mot bakgrund av 2019 års ekonomiska vårproposition där regeringen föreslår att de ändamål och verksamheter som avser folkbildning och som finansieras från anslag under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid flyttas till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Folkbildningens verksamhet utgörs av utbildnings-, bildnings- och kulturverksamhet vid folkhögskolor och studieförbund. Den fortsatta hanteringen av frågan ligger nu hos riksdagen.

Regeringen anser att folkbildningen har en stor betydelse för kulturområdet och för den demokratiska delaktigheten. Folkhögskolor och studieförbund är och kommer att fortsatt vara viktiga kulturella mötesplatser för kulturverksamma i hela landet.

Stockholm den 15 maj 2019

Amanda Lind

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-03)