FN-kritik mot funktionshinderspolitiken

Svar på skriftlig fråga 2013/14:670 besvarad av Lennart Axelsson (S)

Lennart Axelsson (S)

Dnr S2014/4753/FST

Socialdepartementet

Barn- och äldreministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:670 av Lennart Axelsson (S) FN-kritik mot funktionshinderspolitiken

Lennart Axelsson har frågat mig hur jag ser på kritiken och vad jag tänker göra för att komma till rätta med de påtalade bristerna.

Den 31 mars – 1 april i år genomförde Kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (i fortsättningen benämnd kommittén) sin dialog med Sverige med anledning av den första rapport om implementeringen av konventionen som Sverige lämnade 2011 (CRPD/C/SWE/1).

Kommittén antog den 11 april 2014 rekommendationer med anledning av dialogen, s.k. Concluding observations. Det gäller ett stort antal rekommendationer som spänner över många av konventionens artiklar. Kommittén pekar på såväl positiva aspekter i den svenska funktionshinderspolitiken som på förslag till åtgärder. Kommittén för också fram synpunkter på spridning av information om rekommendationerna vilket är ett centralt inslag i arbetet med mänskliga rättigheter som vi fäster stor vikt vid.

Sverige har ratificerat Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och är därmed folkrättsligt bundet att följa det som denna konvention föreskriver. Regeringen tar kommitténs rekommendationer på stort allvar och regeringskansliet har för avsikt att grundligt bereda dem. Det kommer således inom respektive departement att göras en noggrann prövning av rekommendationerna innan slutligt ställningstagande görs till kommitténs rekommendationer.

Stockholm den 18 juni 2014

Maria Larsson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-06-10)