Förbud mot utländska investeringar inom skyddsvärda områden

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1562 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2021/22:1562 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Förbud mot utländska investeringar inom skyddsvärda områden

Mattias Bäckström Johansson har frågat mig när regeringen avser att lägga fram förslag till riksdagen i den riktning som föreslås i betänkandet SOU 2021:87.

Säkerhetsfrågor står högt upp på regeringens agenda och det är angeläget att utländska aktörer inte ska kunna använda sig av direktinvesteringar på ett sätt om hotar svenska säkerhetsintressen eller samhällsviktiga funktioner. Regeringen gav därför i augusti 2019 en särskild utredare i uppdrag att bl.a. föreslå hur ett svenskt system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden kan utformas. Uppdraget redovisades i november 2021 (SOU 2021:87). Förslaget har remitterats.

Införandet av ett granskningssystem för utländska direktinvesteringar i bl.a. kritisk infrastruktur är en prioriterad fråga för regeringen. Det rör sig dock om ett komplext arbete där det är viktigt att hitta rätt balans mellan att hantera de säkerhetsrisker som vissa investeringar kan innebära och att samtidigt behålla Sveriges attraktionskraft för utländska investeringar.

Betänkandet bereds nu inom Regeringskansliet och när den processen är färdig planerar regeringen att lägga fram en proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 maj 2022

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-05-10)