Förhindrande av upplopp

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1610 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2020/02372/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1610 Förhindrande av upplopp

Björn Söder har frågat justitie- och migrationsministern vilka åtgärder han vidtar för att förhindra att det som nu sker i Frankrike sprider sig till Sverige och vilken beredskap Sverige har för att hantera en liknande situation.

Frågan har överlämnats till mig.

Risken för upplopp eller andra typer av social oro är något som Polismyndigheten följer löpande på alla nivåer i organisationen: lokalt, regionalt och nationellt. Vid behov finns en nationell förstärkningsorganisation som kan användas över hela landet, till exempel vid insatser som innefattar stora folksamlingar eller om risken för allvarliga ordningsstörningar är särskilt hög.

När det gäller demonstrationer är det en demokratisk och grundlagsskyddad rättighet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats. Demonstrationsrätten gäller även under covid-19-pandemin, men har begränsats av det faktum att inga allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare för närvarande får hållas i Sverige.

Att bekämpa kriminella gäng- och nätverksmiljöer och förstärka Polismyndigheten ligger högt på regeringens agenda. Arbetet har intensifierats genom det så kallade 34-punktsprogrammet mot gängkriminalitet som togs fram i höstas. Regeringen driver nu igenom det största samlade reformpaket mot gängkriminalitet som någonsin presenterats och den största utbyggnaden av polisen i modern tid.

Den pågående covid-19-pandemin innebär nya påfrestningar på vårt samhälle, vilket ytterligare betonar vikten av att vi inte tappar fart i det brottsförebyggande arbetet. För att öka uppmärksamheten på risken att sociala problem accentueras av den rådande pandemin har regeringen också gett ett uppdrag till landets länsstyrelser att ta fram fördjupade lägesbilder av eventuella risker för social problematik och utsatthet i landets kommuner. Lägesbilderna ska även innehålla information om åtgärder som vidtagits eller planeras av kommunerna i syfte att förebygga sådana risker, inte minst i områden med socioekonomiska utmaningar.

Jag ser i nuläget inte behov av att vidta ytterligare åtgärder, men följer naturligtvis utvecklingen i både Sverige och omvärlden.

Stockholm den 25 juni 2020

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-06-17)