Försäkringskassans bedömningar kring personlig assistans

Svar på skriftlig fråga 2018/19:769 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2019/02807/FST

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:769 av Arman Teimouri (L)
Försäkringskassans bedömningar kring personlig assistans

Arman Teimouri har frågat mig hur jag och regeringen avser att säkerställa att regleringsbrevet fullföljs av Försäkringskassan så att de nationella målen för funktionshinderspolitiken uppfylls.

Jag ser och möter många människor som beskriver och upplever svårigheter när de ansöker om personlig assistans. Jag tar det på stort allvar.

Regeringen varken får eller kan tala om för Försäkringskassan hur de ska tolka bestämmelser om assistansersättning eftersom det rör myndighetsutövning.

Däremot kan regeringen genom politiska beslut slå fast förutsättningarna för myndigheten verksamhet. Det har regeringen gjort genom att i regleringsbrevet för Försäkringskassan, som beslutades den 2 maj 2019, ange att arbetet med assistansersättningen bland annat ska bidra till det nationella målet för funktionshinderspolitiken.

Jag tycker det är ett bra mål som tillsammans med de andra målen säkerställer att den som är berättigad till assistansersättningen också får det. Det är myndighetens uppgift att bestämma hur arbetet ska bedrivas för att målet ska uppfyllas och redovisa det till regeringen och riksdag

Stockholm den 26 juni 2019

Lena Hallengren

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-13)