Försäljningen av Metria

Svar på skriftlig fråga 2018/19:812 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)Svar på fråga 2018/19:812 av Lars Beckman (M) Försäljningen av Metria

Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder som pågår för att försälja Metria, och hur försäljningsprocessen ser ut.

Riksdagen har enligt beslut den 20 juni 2017 bemyndigat regeringen att helt eller delvis avyttra statens aktier i Metria AB (prop. 2016/17:181, bet. 2016/17:NU24, rskr. 2016/17:333).

Det pågår för närvarande ingen försäljningsprocess avseende statens aktier i Metria AB och som jag anförde i svar på fråga 2018/19:185 den 19 februari i år finns det inte någon tidplan för när försäljningsprocessen kommer att återupptas. Först när regeringen bedömer att det finns förutsättningar för en framgångsrik avyttring av statens aktier i Metria AB kommer en försäljningsprocess att inledas.

Stockholm den 18 juli 2019

Ibrahim Baylan

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-20)