Försämring av arbetsvillkor för personliga assistenter

Svar på skriftlig fråga 2013/14:715 besvarad av Hans Hoff (S)

Hans Hoff (S)

Dnr S2014/5183/FST

Socialdepartementet

Barn- och äldreministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:715 av Hans Hoff (S) Försämring av arbetsvillkor för personliga assistenter

Hans Hoff har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att bättre kontroll av assistansersättningen inte leder till sämre arbetsvillkor för de anställda.

Som Hoff anger i sitt yttrande är det viktigt att förhindra fusk i assistansersättningen. Men det är lika angeläget att förhindra felaktigheter och överutnyttjande samt att höja kvalitén i Försäkringskassans hantering av assistansen.

Assistansreformen har på ett avgörande sätt förbättrat levnadsvillkoren för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Reformen har generellt inneburit ökad valfrihet, större inflytande och bättre livskvalitet. Regeringen anser därför att det är mycket angeläget att värna denna reform.

För att säkerställa assistansersättningens långsiktiga hållbarhet vidtar därför regeringen ett antal åtgärder. Ytterst handlar dessa om att stärka förmånens legitimitet. Regeringen avser att på olika sätt fortsätta detta arbete. Det är betydelsefullt att ersättningen prövas under rättssäkra och likvärdiga förhållanden och att det blir rätt från början. Det är även angeläget att det finns metoder för att på ett effektivt sätt åtgärda felaktigheter samt motverka brottslighet och att förmånen överutnyttjas.

Dessa åtgärder vidtas som sagt för att värna assistansen. Det gynnar framför allt de assistansberättigade men det gagnar även assistenterna.

I och med att riksdagen beslutade om förändringar i assistansersättningen i december 2012 så beslutades det även om vissa justeringar när det gäller arbetstider. Bakgrunden är bl.a. att det inte är rimligt att assistansersättning betalas ut för arbete som sker under förhållanden som strider mot arbetstidslagstiftningen.

När det gäller arbetstider har regeringen även i tidigare förarbeten framhållit att frågan om arbetstid i hög grad är en fråga om assistansens kvalitet. Kvaliten kan påverkas negativt när antalet arbetstimmar långt överstiger normal arbetstid.

Stockholm den 9 juli 2014

Maria Larsson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-06-26)