Förutsättningarna för svensk spelindustri

Svar på skriftlig fråga 2021/22:304 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Ku2021/ 02220 Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:304 av Michael Rubbestad (SD) Förutsättningarna för svensk spelindustri

Michael Rubbestad har frågat mig hur jag avser att agera, utifrån ett kulturpolitiskt perspektiv, för att hantera de behov av satsningar som finns på svensk spelutveckling samt för att motverka att industrin flyttar utomlands.

Spelutvecklare är viktiga för Sveriges position på spelmarknaden och för utvecklingen av både e-sporten och spelkulturen. Detta är områden som väcker ett allt större intresse och engagemang, och som organiserar och samlar många, såväl unga som vuxna. Spelutveckling har dessutom en viktig roll som kulturellt uttryck och är nära förbunden med olika konstnärliga processer samt kunskaper såsom dramaturgi och illustration.

Spelutveckling är en del av de kulturella och kreativa näringarna. Den 3 november i år fattade regeringen beslut om att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en samlad nationell strategi för de kulturella och kreativa näringarna. Den tidigare handlingsplanen för de kulturella och kreativa näringarna har löpt ut och regeringen ser ett behov av att på nytt ta ett samlat grepp kring dessa näringar. Uppdraget syftar därför till att främja en långsiktig och hållbar utveckling av de kulturella och kreativa näringarna i hela landet. Resultatet ska redovisas senast den 31 maj 2022.

Regeringens ambition är att strategin ska utgöra grunden för ett effektivare och mer sammanhållet arbete för att främja de kulturella och kreativa näringarna. Ett arbete som sträcker sig över en mängd politikområden, inklusive spelutveckling. Sverige ska fortsatt vara i framkant inom de kulturella och kreativa näringarna, där spelnäringarna och därmed spelutvecklare utgör en viktig del.

Stockholm den 10 november 2021

Amanda Lind

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-10-28)