Främjande av handel med Somaliland

Svar på skriftlig fråga 2018/19:650 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Statsrådet Ann Linde (S)


Utrikesdepartementet

Statsrådet Linde

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:650 av Ola Möller (S)
Främjande av handel med Somaliland

Ola Möller har frågat mig vad jag tänker göra för att främja handel med Somaliland.

UD följer utvecklingen av säkerhetsläget mycket noga och utvärderar återkommande bl.a. reserekommendationerna för hela Somalia, inklusive Somaliland. Som Ola Möller beskriver så har utvecklingen i Somaliland historiskt sett varit mer framgångsrik än i övriga Somalia. Somaliland har inte varit drabbat av inbördeskrig och de offentliga institutionerna har därmed inte utsatts för samma kollaps som i framförallt de södra delarna av Somalia. På så sätt har Somaliland utgjort, och utgör till stor del fortfarande, ett positivt exempel för övriga Somalia.

Sveriges stöd till freds- och statsbyggnadsprocessen i Somalia, inklusive Somaliland, är långsiktigt. Strategin för utvecklingssamarbetet med Somalia 2018–2022, som antogs förra året och som fördubblade biståndsvolymen, anger bl.a. att biståndet ska bidra till förbättrade förutsättningar för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt. Vårt stöd kanaliseras i huvudsak genom multilaterala program, främst FN och Världsbanken, samt internationella och svenska enskilda organisationer. En väsentlig del av vårt bistånd kommer Somaliland till del.

Jag instämmer i att handel är en viktig nyckel för att bygga demokrati och välstånd. För att främja stärkt ekonomiskt utbyte med Somalia driver bl.a. Business Sweden och Forum Syd, med stöd från Sida, gemensamt det svensk-somaliska affärsutvecklingsprogrammet SSBP. SSBP är ett kapacitetsutvecklingsprogram, med ett finansieringsstöd, som syftar till att underlätta för nya affärsverksamheter att starta upp i landet. På detta sätt främjas skapandet av arbetstillfällen och möjlighet till varaktig försörjning i Somalia samt ökade utländska investeringar i landet. Insatser i Somaliland har utgjort en stor andel av de beviljade stöden. Programmet utvärderas just nu av Sida.

På det ekonomiska området har Somalia gjort stora framsteg. Somalia närmar sig en formell skuldavskrivningsprocess med Världsbanken och Internationella Valutafonden inom ramen för den så kallade HIPC-processen. Detta vore en mycket välkommen utveckling och något som skulle öppna upp för nya ekonomiska möjligheter och bidra ytterligare till landets freds- och statsbyggnadsprocess. Sverige stödjer därtill i nära dialog med andra givare och internationella organisationer landets anslutningsprocess till Världshandelsorganisationen (WTO), med målet att Somalia ska kunna uppnå de krav som ställs för medlemskap. Detta skulle gynna handelsutbytet med hela Somalia, inklusive Somaliland.

Stockholm den 21 maj 2019

Ann Linde

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-14)