Friskolor med konfessionell inriktning

Svar på skriftlig fråga 2006/07:387 besvarad av Statsrådet Jan Björklund

Statsrådet Jan Björklund

den 28 december

Svar på fråga

2006/07:387 Friskolor med konfessionell inriktning

Statsrådet Jan Björklund

Eva Johnsson har frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa de fristående skolornas rätt att verka.

Fristående skolor ökar mångfalden och valfriheten. Som komplement och konkurrent till de kommunala skolorna har friskolorna bidragit till att stärka den pedagogiska utvecklingen och förnyelsen i skolväsendet.

Som frågeställaren skriver har Sverige enligt första tilläggsprotokollet till Europakonventionen åtagit sig att respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn en utbildning som överensstämmer med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. Fristående skolor med konfessionell inriktning är efterfrågade av många föräldrar och fyller därigenom en viktig uppgift.

Regeringen har tidigare aviserat (prop. 2006/07:1, utgiftsområde 16, s. 95) att alla skolor, oavsett huvudman, ska ges möjlighet att verka under likvärdiga förutsättningar. Kommunernas beräkningsunderlag för ersättning till fristående skolor måste bli mer enhetligt och transparent. Riksdagen har också tillkännagivit att fristående skolor ska ges möjlighet att genom förvaltningsbesvär överklaga kommunernas beslut om ersättning (bet. 2005/06:UbU13, rskr. 2005/06:240). Regeringen avser att återkomma till riksdagen om detta och flera förslag för att öka likvärdigheten.

Jag delar Eva Johnssons uppfattning om att ingen skola ska tillåtas bryta mot skollag, förordningar eller andra regler. Regeringen har därför för avsikt att skärpa inspektionen av skolväsendet.

Händelser

Inlämnad: 2006-12-18 Anmäld: 2006-12-18 Besvarad: 2006-12-28 Svar anmält: 2007-01-16

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2006-12-18)