Gängkriminellas våldsdåd

Svar på skriftlig fråga 2018/19:606 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/01702/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:606 av Johan Forssell (M)
Gängkriminellas våldsdåd

Johan Forssell har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att, inom ramen för mitt ansvarsområde, vidta för att minska de gängkriminellas våldsdåd.

Att bekämpa gängkriminaliteten är en av regeringens viktigaste frågor. Det är viktigt att bekämpa brotten såväl som brottens orsaker. Under föregående mandatperiod tog därför regeringen initiativ till åtskilliga åtgärder för att bekämpa gängkriminaliteten och skjutningarna. Fler än ett 30-tal straffrättsliga bestämmelser relaterade till organiserad brottslighet skärptes, bland dem bestämmelser som rör allvarliga våldsbrott. Åtgärder riktades vidare dels mot förekomsten av illegala vapen, dels mot de kriminella grupperingar som står bakom skjutningarna. Bland annat fördubblades minimistraffen för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, vilket har inneburit att fem gånger så många personer häktades för grovt vapenbrott 2018 som året innan.

Regeringen genomförde vidare två amnestier under 2018 för att minska antalet illegala vapen och explosiva varor i samhället. Vapenamnestin resulterade i att över 12 000 vapen och 28 ton ammunition lämnades in. Under amnestin för explosiva varor, som var den första i sitt slag i Sverige, omhändertogs bl.a. 1,8 ton sprängmedel.

Regeringens insatser mot gängkriminaliteten fortsätter med oförminskad kraft även under innevarande mandatperiod. Förslag till nya regler om datalagring för brottsbekämpande ändamål har överlämnats till riksdagen. Regeringen har nyligen beslutat om en lagrådsremiss med förslag som förenklar för brottsbekämpande myndigheter att sätta upp kameror på platser dit allmänheten har tillträde, och i Regeringskansliet bereds frågan om att ge brottsbekämpande myndigheter möjlighet till hemlig dataavläsning. En utredare har också fått i uppdrag att se över om och hur lagstiftningen kan ändras för att ytterligare försvåra för kriminella att få tillgång till vapen och explosiva varor och dessutom skärpa samhällets reaktion mot dem som redan innehar dessa illegalt. Utredaren ska bland annat analysera om Tullverket bör få utökade befogenheter att besluta om postspärrar i syfte att i större utsträckning hindra vapen och sprängämnen från att komma in i landet.

I regeringsförklaringen 2019 aviserades bland annat att straffen ska skärpas för brott kopplade till kriminella uppgörelser, för den som rekryterar unga till kriminalitet och för dem som överlåter narkotika till andra. Regeringsförklaringen är tydlig med att kriminaliteten ska bekämpas med samhällets fulla kraft.

Regeringen har således vidtagit och kommer att fortsätta att vidta kraftfulla åtgärder för att bekämpa gängkriminaliteten.

Men vi kommer aldrig att komma tillrätta med gängkriminaliteten om vi inte också kraftsamlar för att förebygga den. Regeringens nationella brottsförebyggande program – Tillsammans mot brott – skapar en grund för ett mer strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete som behöver intensifieras i hela samhället. I programmet nämns såväl tidiga insatser för barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet som stöd till dem som vill lämna kriminella eller extremistiska grupperingar och en kriminell livsstil. Regeringen har som ambition att, under nuvarande mandatperiod, införa ett nationellt exitprogram för att fler ska ges möjlighet att lämna kriminaliteten bakom sig.

Stockholm den 15 maj 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-02)