Gränsarbetare i Norden

Svar på skriftlig fråga 2018/19:689 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


Fi2019/02059/S3

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:689 av Birger Lahti (V)
Gränsarbetare i Norden

Birger Lahti har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att underlätta för gränsarbetare med samordningsnummer, antingen genom att ge dem ett personnummer eller genom att de får samma tillgång till både offentliga och privata system som de som börjat jobba tidigare i Sverige.

Personnummer är en identitetsbeteckning som Skatteverket fastställer för varje folkbokförd person. Genom att en person har blivit folkbokförd och ett personnummer har fastställts, har personen bedömts vistas i Sverige på ett sådant stadigvarande sätt att han eller hon ska vara folkbokförd här. Personer som inte är eller har varit folkbokförda kan istället tilldelas ett samordningsnummer. Samordningsnummer är i princip konstruerade som personnummer, men siffrorna för födelsedagen adderas med 60. Personnumren har idag en mycket stor användning i det svenska samhället. En förklaring till detta kan vara att en unik identitetsbeteckning har funnits i det svenska samhället sedan 1940-talet och personnumret med dess nuvarande utformning infördes redan på 1960-talet medan samordningsnumren infördes betydligt senare, år 2000.

Jag är medveten om att personer som har ett samordningsnummer kan uppleva praktiska svårigheter i sina kontakter med den offentliga och privata sektorn. Detta är något jag beklagar och som regeringen har arbetat för att motverka. Något som kan ligga bakom dessa svårigheter är bristande kunskap om samordningsnummer och deras funktion. Mot den bakgrunden har Skatteverket, på uppdrag av regeringen, bl.a. vidtagit åtgärder för att förbättra och utöka den information som Skatteverket själv i olika former tillhandahåller när det gäller systemet med samordningsnummer. En del i detta arbete har bestått av att förbättra informationen om samordningsnummer på Skatteverkets egen hemsida. Skatteverket har även tagit del av hur andra aktörer hanterar samordningsnummer och kartlagt deras efterfrågan och behov av samordningsnummer.

Arbetet med att förbättra kunskapen om samordningsnummer och deras användning i samhället har fortsatt och jag har från Skatteverket erfarit att myndigheten avser att genomföra ett flertal riktade åtgärder som myndigheten bedömer sammantaget kommer medföra att informationen om samordningsnummer i samhället förbättras för myndigheter, företag och enskilda.

Stockholm den 5 juni 2019

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-22)