Gränshinder mellan de nordiska länderna

Svar på skriftlig fråga 2018/19:755 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


Fi2019/02319/S3

Fi2019/02358/S3

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:737 Skatteregler för jobbpendlarna och 2018/19:755 Gränshinder mellan de nordiska länderna av Lars Mejern Larsson (S)

Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att förändra lagstiftningen som rör beskattning av gränspendlare mellan Sverige och Norge. Han har även mot samma bakgrund frågat utrikeshandelsministern med ansvar för nordiska frågor om hon tänker verka för att åtgärder inom det nordiska samarbetet vidtas i frågan.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska besvara båda frågorna.

De så kallade gränsgångarreglerna i det multilaterala nordiska skatteavtalet innebär att personer som bor i en gränskommun i Sverige och pendlar till arbete i en gränskommun i Norge, ska betala inkomstskatt i sin hemkommun på sin norska arbetsinkomst. Reglerna syftar till att säkerställa att arbetspendlarnas hemkommuner får skatteintäkter som ska täcka kostnader för den kommunala service såsom skola, barnomsorg och sjukvård som arbetspendlarna nyttjar. Mot detta syfte måste vägas det faktum att de svenska arbetspendlare som omfattas av gränsgångarreglerna får en ökad administrativ börda och dessutom enligt de regler som gäller inom EU/EES-området i normalfallet ska tillhöra norsk socialförsäkring. Skatteverket arbetar kontinuerligt med att tillhandahålla behovsanpassad, lättillgänglig och kvalificerad information och service till allmänhet och företag. Till stöd för att minska den administrativa bördan finns t.ex. digitala tjänster för att räkna ut sin individuella skatt.

Gränsgångarnas situation är något som vi får anledning att noga överväga nästa gång det nordiska skatteavtalet omförhandlas multilateralt.

Stockholm den 19 juni 2019

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-12)