Hälsobistånd

Svar på skriftlig fråga 2018/19:928 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Statsrådet Peter Eriksson (MP)


Utrikesdepartementet

Statsrådet Eriksson

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:928 av Anders Österberg (S)
Hälsobistånd

Anders Österberg har frågat mig hur jag ser på hälsobiståndet kopplat till ett internationellt åtagande om fem procent till hälsoforskning som andel av totalt hälsobistånd, det så kallade åtagandet från Bamako.

Svenskt stöd till global hälsoforskning sker till största delen inom ramen för regeringens strategi för forskningssamarbete och forskning inom utvecklingssamarbetet (2015–2021) med Sida och Vetenskapsrådet som genomförare. Vetenskapsrådets finansiering till utvecklingsforskning är efterfrågestyrd och andelen stöd till forskning inom hälsofrågor har utgjort cirka en tredjedel av Vetenskapsrådets anslag till utvecklingsforskning under perioden 2015-2018. Sidas anslag under forskningsstrategin har ökat sedan 2016 och mer än en femtedel av det gick till forskning kring hälsofrågor på global och regional nivå under 2018. Till detta kommer bland annat insatser på bilateral nivå där Sverige ger stöd till forskningskapacitet som också omfattar hälsoområdet.

Sammantaget uppgick det svenska stödet till hälsoforskning under 2018 till cirka 5,4 procent av det totala biståndet till hälsosektorn. Det visar att Sverige lever upp till ambitionen i kommunikén från Bamako 2008.

Stockholm den 10 september 2019

Peter Eriksson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-08-28)