Halvering av asylsökandes ersättning

Svar på skriftlig fråga 2015/16:6 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2015/06892

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:6 av Richard Jomshof (SD) Halvering av asylsökandes ersättning

Richard Jomshof har frågat mig om jag är villig att genomföra en liknande kampanj som den i Danmark i syfte att minska flyktingtrycket på Sverige, att förändra den svenska invandringspolitiken i grunden och därigenom frigöra resurser som kan satsas såväl i flyktingarnas närområden som i den svenska välfärden.

Regeringen avser inte att genomföra kampanjer i syfte att skicka signaler att flyktingar inte är välkomna till Sverige. Regeringen verkar för att Sverige ska fortsätta vara ett öppet och tolerant land. Att söka asyl är en absolut rättighet och Sverige ska även i fortsättningen ta emot människor som flyr från förtryck, krig eller förföljelse.

Det stora antalet människor som är på flykt befinner sig i närområdet, ofta i fattiga grannländer. En mindre del av de skyddsbehövande söker sig till EU och Sverige. Sverige respekterar asylrätten genom att pröva asylansökningar från dem som tagit sig till Sverige och ge skydd åt dem som behöver det. Fler EU-medlemsstater behöver också göra mer för att uppnå en jämnare föredelning av asylsökande inom EU och därmed ge fler flyktingar skydd. Det är viktigt att ta ett samlat europeiskt ansvar och att EU:s medlemsstater agerar solidariskt och hjälper varandra när asylsystemen är under stort tryck.

Det finns inget motsatsförhållande mellan att bistå länder i närområden av oroshärdar med att hantera människor på flykt och att stå upp för asylrätten i Sverige. Sveriges samlade humanitära bistånd uppgick 2014 till 5,2 miljarder kronor. Det gjorde Sverige till den femte största bilaterala givaren i världen. Genom till exempel kärnstöd till FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), landstöd via Sida och stöd till Internationella migrantorganisationen (IOM) bidrar Sverige till betydande insatser för att rädda liv och hjälpa människor i nöd i flyktingars närområden.

Det är regeringens övertygelse att genom investeringar i jobb, skolgång och samhällsgemenskap kan invandringen till Sverige bidra positivt till utvecklingen i vårt land. Eftersom befolkningen i Sverige åldras, behövs det också många fler i arbetande ålder för att trygga välfärden under de närmaste decennierna. Det som nu är en ansträngning kommer på sikt vara en tillgång för Sverige.

Stockholm den 24 september 2015

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-09-16)