Handläggningstiderna på Näringsdepartementet

Svar på skriftlig fråga 2018/19:785 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Statsrådet Per Bolund (MP)


Fi2019/02387

/SPN

Finansdepartementet

Finansmarknads- och bostadsministern

biträdande finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:785 av Lars Püss (M)
Handläggningstiderna på Näringsdepartementet

Lars Püss har frågat näringsministern vilka åtgärder han har vidtagit för att åtgärda de långa handläggningstiderna på Näringsdepartementet.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Överklagade förhandsbesked av det slag som Lars Püss tar upp i sin fråga handläggs numera av Finansdepartementet.

Regeringskansliet strävar efter att handlägga förvaltningsärenden snabbt och kostnadseffektivt utan att rättssäkerheten eftersätts. Ambitionen är förstås att hålla ärendebalanserna nere och omloppstiderna korta.

Så snart ett ärende är tillräckligt berett inom Regeringskansliet tar regeringen upp och prövar bygglovsärenden. Överklagandeärenden är ofta komplexa och innebär avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen. Det är därför viktigt att den här typen av ärenden bereds omsorgsfullt.

Jag har sedan jag tillträtt som bostadsminister arbetat för att minska på ärendebalansen och en skyndsam hantering. Regeringen har under våren fattat flera beslut i överklagandeärenden.

Jag förstår betydelsen för enskilda som berörs och vikten av att få ett skyndsamt avgörande av det överklagade förhandsbeskedet. Avsikten är att ärendet ska avgöras så fort som möjligt, men det går inte att utlova när det kan ske.

Stockholm den 18 juli 2019

Per Bolund

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-14)