Hemliga tvångsmedel

Svar på skriftlig fråga 2018/19:756 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2019/02196/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:756 av Louise Meijer (M)

Hemliga tvångsmedel

Louise Meijer har frågat justitie- och migrationsministern Morgan Johansson om han avser att vidta åtgärder för att förändra regleringen för hemliga tvångsmedel. Louise Meijer har ställt sin fråga i relation till en påstådd förändring i praxis om när hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation får användas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation får användas i förundersökningar om brott som har minst två års fängelse i straffskalan. Det finns dock sedan 2004 en straffvärdeventil som gör det möjligt att använda hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation även för ett brott som kan ge lägre straff än två års fängelse, men endast om det enskilda brottets straffvärde överstiger fängelse i två år.

Att straffvärdeventilen har knutits till det enskilda brottet innebär att den inte är tillämplig vid sådan systematisk brottslighet som består i ett stort antal enskilda brott som vart och ett inte har ett så högt straffvärde, även om det sammanlagda straffvärdet överstiger två års fängelse. Så har det varit alltsedan 2004 och det är alltså inte någon ny tolkning av lagen som har inträtt i år.

De signaler regeringen hittills fått från den brottsbekämpande verksamheten är främst att de tvångsmedel som finns måste kunna verkställas på ett effektivare sätt. I Regeringskansliet bereds nu därför ett förslag om hemlig dataavläsning, som ger tillgång till bl.a. krypterade dataflöden, och ett förslag om hur vissa beslut om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation ska kunna fattas enklare och effektivare. Jag utesluter dock inte att regleringen kring straffvärdeventilerna för användning av hemliga tvångsmedel kan behöva förändras och jag följer frågan. För regeringen är effektiva utredningsverktyg för de brottsbekämpande myndigheterna en viktig och högt prioriterad fråga.

Stockholm den 19 juni 2019

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-12)