Hinderbelysning ett hinder för vindkraftsutbyggnad

Svar på skriftlig fråga 2010/11:679 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 14 september

Svar på fråga

2010/11:679 Hinderbelysning ett hinder för vindkraftsutbyggnad

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

Hannah Bergstedt har frågat närings- och energiministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att frågan om hinderbelysning inte ska bli ett hinder för vindkraftsutbyggnaden. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Utbyggnaden av vindkraften har stor betydelse för om vi ska nå målet om ökad förnybar energi. Vid beslut om hindermarkering bör dock en avvägning göras mellan de krav som bör ställas för att uppnå god flygsäkerhet och andra beaktansvärda intressen av att minimera bland annat påverkan på landskapet och aktiviteter kring vindkraftverken. Syftet är att med bibehållen flygsäkerhet kunna minimera de olägenheter belysningen kan ge upphov till för omgivningen. För vindkraftverksparker gäller lindrigare bestämmelser för hindermarkering än för enstaka verk.

Transportstyrelsen har möjligheter att medge undantag av det slag Hannah Bergstedt nämner och därvid göra en avvägning mellan de olika intressena av dels god flygsäkerhet och dels att belysningskraven inte orsakar onödiga olägenheter för omgivningen. Jag har därför inte för avsikt att för närvarande vidta några åtgärder på detta område.

Händelser

Inlämnad: 2011-09-09 Besvarad: 2011-09-14 Anmäld: 2011-09-15 Svar anmält: 2011-09-15

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2011-09-09)