Högre bärighetsklass för högkapacitetsfordon

Svar på skriftlig fråga 2016/17:364 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2016/07289/MRT

Näringsdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:364 av Per Klarberg (SD) Högre bärighetsklass för högkapacitetsfordon

Per Klarberg har frågat mig om det är min bedömning att det föreslagna vägnätet kan få en reell effekt för tunga transporters effektivitet och skapa förutsättningar för svenska åkerier att investera i nya fordonskombinationer. Per Klarberg har vidare frågat om jag avser verka för att BK4-vägnätet ska bli större framöver.

Regeringen är generellt positiv till att tillåta lastbilar på upp till 74 ton under förutsättning att det leder till mindre miljö- och klimatpåverkan, effektivare transporter, en bättre konkurrenssituation för svenska åkerier, nytta för näringslivet samt att kostnaderna för anpassning av infrastrukturen står i relation till den ökade samhällsnyttan. De tyngre lastbilarna får heller inte innebära att gods flyttas från järnväg och sjöfart till väg.

Det är Trafikverket som fattar beslut om klassificering av statliga vägar i bärighetsklasser. Regeringen beslutade den 4 oktober i år om en lagrådsremiss där det föreslås en ny bärighetsklass, BK4, som gör det möjligt med tyngre fordon och fordonskombinationer än vad som är möjligt i dag. Förslaget till en ny bärighetsklass kommer att ingå i en planerad godstrafikproposition.

Inför den planerade propositionen såg regeringen ett behov av att få en bättre bild av vilka statliga vägar som är lämpade för BK4. Trafikverket fick därför i uppdrag att redovisa vilka statliga vägar som skulle vara lämpliga att tillhöra en ny bärighetsklass, BK4. Uppdraget redovisades till Näringsdepartementet den 15 november och ingår i den fortsatta beredningen av propositionen.

Stockholm den 29 november 2016

Anna Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-11-22)