Hur ny teknik säkerställs i framtidens vård

Svar på skriftlig fråga 2014/15:519 besvarad av Gabriel Wikström (S), statsråd

Gabriel Wikström (S), statsråd

Dnr S2015/3584/FS

Socialdepartementet

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:519 av Cecilia Widegren (M) Hur ny teknik säkerställs i framtidens vård

Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser vidta i syfte att skapa förutsättningar för ny teknik och nya lösningar baserade på telemedicin och e-hälsa tillsammans med andra länder i Norden.

Sverige är ett av de tongivande länderna i arbetet med att skapa förutsättningar för gränsöverskridande e-hälsotjänster i EU. Inom ramen för det europeiska nätverket E-Health Network, som fastställs i direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, leder Sverige ett arbete med att skapa ett legalt ramverk för överföring av patientinformation över nationsgränser. Detta är en förutsättning för att gränsöverskridande hälso- och sjukvård ska kunna ges på ett patientsäkert och effektivt sätt. En första rapport av arbetet presenterades vid nätverkets sammanträde i Riga den 12 maj 2015.

Inom Norden finns särskilt goda förutsättningar för gränsöverskridande samarbete. Nordiska Ministerrådets arbetsgrupp för e-hälsa arbetar med att identifiera konkreta gränshinder och presentera förslag till lösningar för ett närmare nordiskt samarbete inom e-hälsa. Sverige var ordförande för arbetsgruppen fram till den 30 april 2015, då ordförandeskapet överlämnades till Finland. Att skapa legala och tekniska förutsättningar för gränsöverskridande e-recept har varit prioriterat under det svenska ordförandeskapet.


Sverige är och kommer fortsatt att vara en aktiv part i EU och i Norden för att skapa förutsättningar för användande av gränsöverskridande e-hälsolösningar.

Stockholm den 20 maj 2015

Gabriel Wikström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-05-11)