Id-märkning och registrering av katter

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1416 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Statsrådet Jennie Nilsson (S)Svar på fråga 2019/20:1416 av Elin Segerlind (V)
Id-märkning och registrering av katter

Elin Segerlind har frågat mig om jag avser att agera utifrån förslagen på åtgärder i departementspromemorian Märkning och registrering av katter - ett förslag och dess konsekvenser (Ds 2019:21), och när i så fall ett förslag kan lämnas till riksdagen.

Jag delar helt Elin Segerlinds uppfattning att katter behöver omvårdnad.

I den nya djurskyddslagen (2018:1192) stärks skyddet för katter, bland annat har det införts ett uttryckligt och straffbelagt förbud mot att överge djur av tamdjursarter. Regeringen aviserade i arbetet med den nya djurskyddslagen att det finns stora problem förknippade med övergivna och förvildade katter och att en obligatorisk märkning och registrering kan vara ett sätt att underlätta att skilja dessa åt från ägda katter. I syfte att få en bättre uppfattning om konsekvenserna av ett sådant krav och för att få förslag till hur ett system för märkning och registrering kan utformas, tillsattes i juni 2018 en utredning.

Enligt förslaget i utredningen (promemorian Ds 2019:21) ska den som äger en katt se till att den blir märkt och registrerad i ett register som Statens jordbruksverk ansvarar för, dvs. på samma sätt som hundar idag registreras i Sverige. Promemorian har remitterats och nu pågår arbetet med att analysera synpunkterna samt att bereda frågan vidare. När det arbetet blir klart är det ännu för tidigt att säga.

Stockholm den 3 juni 2020

Jennie Nilsson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-05-26)