Indraget bidrag för bredbandsutbyggnad

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1229 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2020/

01192/D

Infrastrukturd

epartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1229 av Anders Hansson (M)
Indraget bidrag för bredbandsutbyggnad

Anders Hansson har frågat mig om jag avser skjuta till ytterligare pengar för bredbandsutbyggnad för att kompensera för de stöd som nu dras in.

Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att bidra till bättre tillgång till snabbt bredband i hela landet. Inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020 har regeringen avsatt knappt 4,5 miljarder kronor för utbyggnad av bredband i områden där det inte är kommersiellt lönsamt att bygga ut.

Regeringen satsar också totalt 650 miljoner kronor 2020–2022 på ett nytt nationellt bredbandsstöd. Regeringen avser att återkomma under våren med besked om hur det nya stödsystemet ska utformas. Utöver detta har regeringen även inom regionalfonden möjliggjort satsningar för utbyggnad av större ortssammanbindande bredbandsnät i de tre nordliga regionalfondsprogrammen.

Det är oacceptabelt med bristande prognosverktyg som får till följd att Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) hastigt måste frysa medel. Regeringen ser allvarligt på den uppkomna situationen och för täta dialoger med myndigheten och ser över olika möjligheter att förbättra Jordbruksverkets förvaltning av landsbygdsprogrammet.

Ett regeringsbeslut krävs för att omdisponering av medel mellan åtgärder, genom en programändring, ska träda i kraft. Frågan bereds för närvarande inom regeringskansliet.

Behoven av goda uppkopplingsmöjligheter är uppenbara, inte minst under Coronaepidemin. Arbetet med att nå uppsatta mål på bredbandsområdet kommer att fortsätta, och i det arbetet spelar stöd till bredbandsutbyggnad i hela landet en viktig roll.

Stockholm den 29 april 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-04-21)