Indraget medborgarskap för grova brott

Svar på skriftlig fråga 2018/19:604 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2019/01689/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:604 av Markus Wiechel (SD) Indraget medborgarskap för grova brott

Markus Wiechel har frågat mig om regeringen kommer att lämna förslag liknande dem som nyligen antagits i Finland när det gäller möjligheten att återkalla medborgarskap från personer som begår allvarliga brott mot landet och som har dubbelt medborgarskap, eller på annat sätt verka för att medborgarskapets betydelse stärks i syfte att markera mot brott riktade mot Sverige.

Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det följer av 2 kap. 7 § regeringsformen. För att införa en möjlighet till återkallelse av medborgarskap skulle därför en grundlagsändring krävas.

En möjlighet till återkallelse av medborgarskap för personer med dubbelt medborgarskap skulle betyda att det svenska medborgarskapet blir villkorat för dem. Det svenska medborgarskapet skulle därmed inte längre vara lika för alla.

Att frångå principen om att medborgarskapet är lika för alla skulle innebära genomgripande förändringar av den svenska medborgarskapsrätten och bör inte beslutas utan stöd av en bred majoritet i riksdagen. Regeringen avser inte att lämna förslag till förändringar av reglerna för återkallelse av svenskt medborgarskap.

Stockholm den 15 maj 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-30)