Inkludering av barn med särskilda diagnoser

Svar på skriftlig fråga 2018/19:722 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)Svar på fråga 2018/19:722 av Kadir Kasirga (S)
Inkludering av barn med särskilda diagnoser

Kadir Kasirga har frågat mig vad jag kan göra för att barn som Mio Crona och andra unga oavsett bakgrund ska kunna vara inkluderade i organisationer som scouterna.

Målet för regeringens ungdomspolitik är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina egna liv och inflytande över samhällsutvecklingen. En prioriterad del inom ungdomspolitiken är ungas fritid och organisering.

Ett särskilt ansvar i genomförandet av ungdomspolitiken har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som bl.a. har i uppdrag att utifrån ungdomars olika förutsättningar och levnadsvillkor bidra till att ungdomar etablerar sig i arbets- och samhällslivet, och att verka för att ungdomar har meningsfulla och utvecklande fritidsaktiviteter. För att stödja barns och ungas självständiga organisering finns en förordning (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer utifrån vilken MUCF fördelar bidrag. Bidraget kan bara lämnas till organisationer som är självständigt och demokratiskt uppbyggda och i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. Bidraget har unga med funktionsnedsättning som en särskild målgrupp. Regeringen har även gett Myndigheten för delaktighet i uppdrag att kartlägga insatser för hur en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning främjas lokalt och regionalt (S2019/01379/FST).

Jag vill också understryka att ett fritt och självständigt föreningsliv är en bärande del av vårt demokratiska styrelseskick. En viktig princip är föreningars och organisationers självständighet i förhållande till staten.

Stockholm den 12 juni 2019

Amanda Lind

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-05)