Intäktsregleringen av elnätsavgifterna

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1543 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Statsrådet Ibrahim Baylan (S)


M2018/01879/Ee

Miljö- och energidepartementet

Samordnings- och energiministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1543 av Saila Quicklund (M)
Intäktsregleringen av elnätsavgifter

Saila Quicklund har frågat mig om vilka åtgärder som jag avser att göra med anledning av kravet att skärpa intäktsregleringen för elnätsavgifterna.

Låt mig först säga att jag instämmer i frågeställarens problembeskrivning om att dagens reglering, som beslutades av den dåvarande regeringen år 2009, har lett till möjlighet till orimligt höga intäktshöjningar för elnätsföretagen. Min uppfattning är att dagens regleringsmodell har brister som behöver åtgärdas.

Regeringen tog i april i år ett första steg mot en ny intäktsreglering genom regeringens proposition Elmarknadsfrågor (prop. 2017/18:237). I propo-sitionen lade regeringen bland annat förslag om att förenkla och förtydliga intäktsregleringen av elnätsavgifterna. Riksdagen antog även nyligen propositionen.

Nästa steg är att regeringen kommer att besluta om ytterligare ny reglering genom en förordningsändring. Den nya regleringen kommer bland annat att reglera vilken avkastning elnätsföretagen ska få ta ut för att bedriva sin verksamhet. Min ambition är att regeringen ska besluta den nya förord-ningen innan valet.

Stockholm den 5 juli 2018

Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-06-20)