Jakten på småskalig vattenkraft

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1787 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Miljöminister Karolina Skog (MP)


PAGE

2


Dnr M2017/01953/Nm

Dnr M2017/01961/Nm

Miljö- och energidepartementet

Miljöministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1787 av Cecilia Widegren (M) Jakten på småskalig vattenkraft och fråga 2016/17:1788 av Cecilia Widegren (M) Jakten på privat ägande

Cecilia Widegren har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att värna den privata äganderätten, företagsamheten på landsbygd och lika behandling av småskalig vattenkraft. Cecilia Widegren har frågat Ardalan Shekarabi vilka initiativ han avser vidta för att länsstyrelsen ska agera på samma sätt så att enskilt privat ägande och företagsamhet inte behandlas på olika sätt vad gäller till exempel småskalig vattenkraft. Frågan har överlämnats till mig.

Regeringen är medveten om att fortsatt drift av befintlig vattenverksamhet har betydelse för landsbygden och att drift av äldre befintlig vattenverksamhet bidrar till förståelse för de historiska sambanden och samhällets utveckling. Det är av stor vikt att både äganderättsperspektivet och kulturmiljöperspektivet involveras tidigt i processer för att möjliggöra nödvändiga intresseavvägningar. Enligt länsstyrelsernas årsredovisningar för 2016 har samspelet mellan tillsynsfrågor för vattenverksamhet och kulturmiljö utvecklats och jag förutsätter att detta arbete fortsätter att fördjupas och utvecklas.

Jag vill också tydliggöra att frågan om den kravnivå som följer av EU:s ramdirektiv för vatten inte bör blandas ihop med länsstyrelsernas förelägganden om att söka tillstånd för vattenkraftverk och dammar som inte tidigare tillståndsprövats. Drift av vattenkraftverk och dammar kräver tillstånd. Detta är något som gällt i Sverige sedan lång tid tillbaka och inget som införts som en följd av vårt medlemskap i EU.

Huvuddelen av den småskaliga vattenkraftproduktionen har aldrig tillståndsprövats i förhållande till sin miljöpåverkan, utan drivs med stöd av äldre rättigheter som inte kan jämställas med tillstånd i miljöbalkens mening. Praxis från mark- och miljööverdomstolen är mycket tydlig på denna punkt. Av miljöbalken följer en skyldighet för tillsynsmyndigheten att utöva tillsyn över de verksamheter som omfattas av tillsynsansvaret. Länsstyrelsen ansvarar som huvudregel för tillsynen över vattenverksamheter och ska därmed se till att sådana verksamheter inom länet bedrivs på ett sätt som är förenligt med miljöbalkens bestämmelser och i förekommande fall bidra till de olika intressen som miljöbalken avser att skydda, utöver naturmiljön även t.ex. hushållning med energi och kulturmiljöer. Denna tillsyn sker i enlighet med sedan länge beslutade regelverk och jag förutsätter att Cecilia Widegren och jag är överens om att gällande rätt innebär att om en tillståndspliktig verksamhet bedrivs utan tillstånd är det tillsynsmyndighetens, i detta fall länsstyrelsens, ansvar att se till att rättelse sker. Jag kommer självklart inte att gå in och uppmana våra myndigheter att inte följa den lag som riksdagens kammare har stiftat.

Jag noterar även att den dåvarande borgerliga regeringen redan 2011 i skrivelsen Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag konstaterade att tillsynen av vattenverksamhet behövde ges högre prioritet. Den borgerliga regeringen uppdrog följdenligt åt länsstyrelserna i regleringsbrevet för 2012 att öka tillsynen av vattenverksamheterna enligt miljöbalken och tillsköt även extra medel för ändamålet.

Energiöverenskommelsen slår bl.a. fast att Sverige ska ha moderna miljökrav på vattenkraften. Överenskommelsen slår också fast att prövningssystemet ska utformas på ett sätt som inte blir onödigt administrativt och ekonomiskt betungande för den enskilde i förhållande till den eftersträvade miljönyttan.

Miljö- och energidepartementet remitterade den 29 juni en promemoria med förslag som genomför de vattenkraftsrelaterade delarna av energiöverenskommelsen och tydliggör det svenska genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten. Remisstiden pågår t.o.m. 2 oktober 2017. Jag ser fram emot att ta del av remissinstansernas synpunkter på förslagen.

Stockholm den 23 augusti 2017

Karolina Skog

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-08-07)