Jämställdhet i räddningstjänsten

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1622 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2020/02383

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1622 av Alexandra Anstrell (M)
Jämställdhet i räddningstjänsten

Alexandra Anstrell har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att få till en ökad jämställdhet inom Sveriges räddningstjänster.

Det är kommunen som ansvarar för förebyggande verksamhet och räddningstjänst inom kommunen. Som arbetsgivare för räddningstjänsten har kommunerna ett tydligt ansvar för att öka jämställdheten bland räddningstjänstpersonalen.

Enligt regeringen är det angeläget att räddningstjänstens personalsammansättning i betydligt större utsträckning än i dag speglar hur samhället ser ut i stort. En jämnare könsfördelning inom räddningstjänsten är grundläggande krav i det avseendet. Det bidrar till att höja den samlade kompetensen och kvaliteten i stort inom räddningstjänsten. Det handlar också om att räddningstjänsten ska kunna förbättra det förebyggande och insatsinriktade arbetet för såväl kvinnors som mäns behov. På detta sätt kan allmänhetens förtroende för räddningstjänsten öka. Det finns ingen motsättning mellan räddningstjänstens kompetens och en utveckling mot en jämnare könsfördelning inom räddningstjänstens verksamhet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för de statliga utbildningarna inom området skydd mot olyckor. Utbildningen ska säkerställa att det finns en likvärdig och grundläggande kompetens hos kommunal räddningstjänstpersonal i hela landet. Dessutom stödjer MSB på ett övergripande plan kommunerna i deras arbete för ökad jämställdhet. Det behövs långsiktighet och kontinuitet i ett sådant arbete. Räddningstjänstutredningen (SOU 2018:54) har mot den bakgrunden föreslagit att uppgiften bör regleras i MSB:s instruktion. Förslaget bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Regeringen bedömer att en utveckling mot en mer jämställd räddningstjänst bör kunna bidra till att höja den samlade kompetensen inom räddningstjänsten samt inte minst till att rekryteringsbasen avsevärt kan breddas. En mer jämställd räddningstjänst som speglar samhällets befolkningssammansättning bidrar till en effektivare och mer ändamålsenlig verksamhet. Mot denna bakgrund följer jag noga utvecklingen på området och kommer vid behov att vidta de åtgärder som är nödvändiga.

Stockholm den 24 juni 2020

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-06-17)