JK:s beslut att inte utge kompensation till tvångssteriliserade

Svar på skriftlig fråga 2013/14:697 besvarad av Jonas Gunnarsson (S)

Jonas Gunnarsson (S)

Dnr S2014/5024/FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:697 av Jonas Gunnarsson (S) om JK:s beslut att inte utge kompensation till tvångssteriliserade

Jonas Gunnarsson har frågat justitieminister Beatrice Ask om hon avser vidta några åtgärder i syfte att personer som genomgått sterilisering enligt könstillhörighetslagen ska få en officiell ursäkt och kompensation i enlighet med Europarådets parlamentariska församlings resolution 1945 (2013) och i likhet med hur andra grupper som har utsatts för samma sak har hanterats.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Justitiekanslern (JK) underrättade i juni 2013 Socialdepartementet om att JK mottagit anspråk på skadestånd av staten från 142 sökande som i samband med ansökan om byte av könstillhörighet har steriliserats med anledning av steriliseringskravet i könstillhörighetslagen. En månad tidigare hade RFSL överlämnat en skrivelse till mig om rätten till ersättning för dessa personer. Hanteringen av den skrivelsen har avvaktat JK:s beslut i skadeståndsfrågan.

JK har i dagarna beslutat att avslå de totalt 161 anspråk på skadestånd av staten, som inkom under sommaren 2013.

Nu vidtar arbete med att analysera de överväganden som JK redogjort för i sitt beslut, samt inleda beredning inom Regeringskansliet av det ärende med ersättningsanspråk som 2013 överlämnades av RFSL. Jag har inte för avsikt att fatta några beslut i frågan förrän detta arbete har kunnat slutföras.

Stockholm den 25 juni 2014

Göran Hägglund

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-06-18)