Kairoagendan bortom 2014

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1217 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

Statsrådet Gunilla Carlsson

den 1 oktober

Svar på fråga

2008/09:1217 Kairoagendan bortom 2014

Statsrådet Gunilla Carlsson

Carina Hägg har frågat integrations- och jämställdhetsministern vilka initiativ hon har tagit för vad som ska komma efter Kairo och året 2014.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Främjande av jämställdhet och ökad respekt för kvinnors och flickors rättigheter och roll i utveckling är, som Carina Hägg säkert redan känner till, en av regeringens tre tematiska prioriteringar för biståndet. Till skillnad från förra regeringen, tar alliansregeringen nu ett samlat grepp kring jämställdhetsfrågorna i utvecklingssamarbetet genom den policy för Sveriges arbete med jämställdhet och kvinnors rättigheter och roll i internationellt utvecklingssamarbete som håller på att tas fram. Jag vill här informera om några av de insatser som görs, såväl varje dag inom jämställdhetsarbetet som i år för att uppmärksamma Kairoprogrammet.

FN:s befolkningsfond (UNFPA) spelar en central roll i arbetet med att genomföra Kairoagendan och främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Sverige är den näst största givaren till UNFPA och bidrar med 450 miljoner kronor under 2009. Som framgår av budgetpropositionen för 2010 är detta arbete fortsatt en prioriterad fråga.

Behovet av ökad tillgång till SRHR, ökad jämställdhet och förbättrad mödrahälsa kommer dessvärre att kvarstå efter 2014. Det är därför viktigt att se 2014 som en avstämning av hur långt vi har kommit sedan åtagandena i Kairo och identifiera vad som ytterligare behöver göras för att kunna slutföra genomförandet av Kairoagendan. UNFPA:s exekutivdirektör Thoraya Obaid framhöll under UNFPA:s styrelsemöte den 8 september 2009 att utfallet av de regionala och andra internationella möten som äger rum i samband med 15-årsjubileet av den internationella befolkningskonferensen kommer att utgöra en utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

Den 12 oktober kommer FN:s generalförsamling att uppmärksamma 15-årsjubileet av den internationella befolkningskonferensen. Mötet innebär en möjlighet att återbekräfta de åtaganden som gjordes i Kairo och påtala vikten av att dessa genomförs. I samband med högtiden kommer Sverige att hålla ett anförande för EU:s räkning.

SRHR, inklusive frågan om mödradödlighet, utgör ett särskilt fokus för jämställdhetsarbetet. Under 2009 gör regeringen en särskild satsning för arbetet med förbättrad mödrahälsovård och SRHR. Som en del i detta kanaliserar Sida ytterligare 100 miljoner kronor till aktörer som arbetar med millenniemål 5. Genomförandet av satsningen fortsätter under 2010.

I november 2009 anordnar Sverige tillsammans med Norge ett internationellt expertmöte i Oslo för att uppmärksamma Kairoagendan. Mötet kommer att ha fokus på de nordiska ländernas arbete med SRHR i utvecklingssamarbetet. Tillsammans med representanter från våra partnerländer och internationella organisationer kommer vi att ta upp nya strategier och partnerskapsformer för det långsiktiga främjandet av SRHR.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-09-11 Anmäld: 2009-09-15 Besvarad: 2009-10-01 Svar anmält: 2009-10-08

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2009-09-11)