Kassaregister för utländska företagare

Svar på skriftlig fråga 2013/14:758 besvarad av Anders Borg (M), finansminister

Anders Borg (M), finansminister

Dnr Fi2014/2800

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:758 av Anders Karlsson (S) Kassaregister för utländska företagare

Anders Karlsson har frågat mig om det föreligger underlag för en kommande proposition kring ett borttagande av det gällande undantaget för certifierade kassaregister för utlandsregistrerade torg- och marknadshandlare.

Idag gäller ett undantag från kassaregisterkravet för den som är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen för inkomst från försäljningen. Regeringen har genom beslut den 12 december 2013 gett Skatteverket i uppdrag att göra en fördjupad analys och presentera ett bredare underlag för sitt förslag att näringsidkare ska omfattas av kravet på kassaregister trots att den aktuella inkomsten inte härrör från ett fast driftställe i Sverige. Uppdraget ska redovisas senast den 15 december 2014.

Stockholm den 3 september 2014

Anders Borg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-08-18)