Kinas utbyggnad av kolkraft

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1859 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)
Fi2021/ 00791 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1859 av Markus Wiechel (SD)
Kinas utbyggnad av kolkraft

Markus Wiechel har frågat statsrådet Anna Hallberg hur hon ställer sig till införandet av koldioxidtullar riktat mot importerade varor. Vidare har han frågat om regeringen på annat sätt verkar för att värna produkter som producerats med hjälp av fossilfria källor, exempelvis kärnkraft. Frågan har överlämnats till mig.

Sverige ska vara ledande i det globala arbetet med att nå Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader, och helst under 1,5 grader. I december 2019 presenterade kommissionen ett meddelande om den europeiska gröna given, en färdplan som bland annat syftar till göra EU klimatneutralt till 2050. Höga klimatambitioner innebär en risk för koldioxidläckage om omvärlden inte har lika omfattande styrning för att minska utsläppen. Därför har kommissionen som en del av den gröna given tagit initiativ till en gränsjusteringsmekanism. Genom en sådan mekanism ska importerade varor bära samma kostnad för växthusgasutsläpp som europeiskt producerade varor.

Sverige är försiktigt positivt till att Europeiska kommissionen tar fram ett förslag på en gränsjusteringsmekanism för koldioxid som ett alternativ till nuvarande åtgärder för att motverka koldioxidläckage. En förutsättning är att mekanismen som föreslås är förenlig med WTO-regelverket och praktiskt fungerar som ett effektivt klimatverktyg för att motverka koldioxidläckage. Det är också viktigt att kommissionen gör en genomgripande konsekvensanalys av förslaget. En väl utformad mekanism bör också ge aktörer utanför EU incitament att införa motsvarande klimatstyrning som EU och minska sina utsläpp.

En verkningsfull prissättning av koldioxidutsläpp är en nödvändig förutsättning för att nå klimatmålen. Fossil elproduktion inom EU omfattas av EU ETS och Sverige driver på för att EU ETS ska skärpas ytterligare.

Stockholm den 24 februari 2021

Magdalena Andersson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-02-17)