Kommunal ersättning från Migrationsverket

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1574 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Dnr Ju2016/06252/POL

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1574 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Kommunal ersättning från Migrationsverket

Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att ta initiativ till för att lösa den uppkomna situationen och säkerställa att de kommuner som Migrationsverket har avtal med får sin ersättning så skyndsamt som möjligt.

I kölvattnet av 2015 – med cirka 163 000 asylsökande varav drygt 35 000 ensamkommande barn – har antalet ansökningar om statlig ersättning för asylsökande från kommuner och landsting ökat kraftigt. Till och med juli 2016 har Migrationsverket tagit emot nära fyra gånger så många ansökningar om ersättning som under motsvarande period 2015.

Migrationsverket har till och med juli i år betalat ut 11,3 miljarder i ersättningar för asylsökande till kommuner och landsting. Det kan jämföras med de 6,9 miljarder som utbetalades under hela förra året.

För att hantera den stora ärendemängden har Migrationsverket fördubblat antalet anställda som hanterar ersättningar till kommunerna. Myndigheten har även vidtagit organisatoriska förändringar för att effektivisera hanteringen. Myndigheten räknar därför med att handläggningstiden för ersättningarna kommer att vara nere på cirka tre månader vid slutet av året.

Regeringen är mån om att Migrationsverket fortsätter arbetet med att öka takten i utbetalningarna till kommunerna. I sammanhanget är det också relevant att nämna att ett tydligt syfte med det nya ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga som ska träda i kraft 1 juli 2017 är att kommunerna snabbare ska få ersättning för sina kostnader.

Stockholm den 15 september 2016

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-09-08)