Kommunal skatteplanering

Svar på skriftlig fråga 2018/19:655 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


Fi2019/01931

/S1

Fi2019/01

932

/S1

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:654 Kommunal skatteplanering och fråga 2018/19:655 Kommunal skatteplanering av Ulla Andersson (V)

Ulla Andersson har frågat mig om jag avser att ändra lagstiftningen för att förhindra så kallad paketering av fastigheter. Hon har även frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder mot kommuner som skatteplanerar i syfte att få dem att upphöra med det.

Ett starkt samhälle kräver ett legitimt skattesystem där alla är med och betalar skatt efter bärkraft. Transaktioner som görs enbart i syfte att undvika skatt är ett problem. Det gäller oavsett vem som gör det.

Den så kallade Paketeringsutredningen har i sitt betänkande (SOU 2017:27) lämnat ett förslag som innebär att skatteeffekten blir densamma oavsett om en fastighet avyttras direkt eller indirekt genom paketering i ett bolag. Förslaget är föremål för beredning inom Finansdepartementet.

Stockholm den 22 maj 2019

Magdalena Andersson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-15)