Kompensation för uteblivna inkomster under pandemin

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3625 besvarad av Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Ku2021/ 01939 Kulturdepartementet Kultur- och demokratiministern samt ministern med ansvar för idrottsfrågorna Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:3625 av Magnus Stuart (M)
Kompensation för uteblivna inkomster under pandemin

Magnus Stuart har frågat mig vad jag avser att göra för att Scouterna redan i år ska erhålla kompensation för uteblivna inkomster under pandemin.

Jag vill inledningsvis tacka för frågan och för frågeställarens engagemang för barn- och ungdomsorganisationernas verksamheter. Jag har följt föreningslivets förutsättningar under hela pandemin och varit informerad om Scouternas situation. Med anledning av detta inbjöd jag Scouterna till ett möte den 23 juni i år för att skapa mig en fördjupad bild av läget samt diskutera vilka behov man såg inför uppstart efter pandemin. Det var en värdefull dialog och jag är tacksam för det mötet.

Vi kan konstatera att pandemins konsekvenser har drabbat civilsamhället på flera olika sätt. Vissa har fått mer att göra i sitt arbete, andra har drabbats av negativa ekonomiska konsekvenser på grund av restriktioner, medan en stor andel ser ut att ha klarat sig relativt väl genom krisen. Sedan pandemin bröt ut har regeringen vidtagit en mängd åtgärder för att underlätta civilsamhällets insatser och för att lindra de negativa ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Även flera av de stödåtgärder som regeringen kommunicerat för företag och arbetsgivare kommer det civila samhällets organisationer till del. Samtidigt är förutsättningarna för föreningslivet en viktig fråga för regeringen och jag följer den noga.

Det civila samhällets organisationer och ungdomsrörelsen engagerar många unga och fångar upp ungas behov på ett annat sätt än vad det offentliga många gånger har förmåga att göra. I syfte att mildra pandemins negativa ekonomiska konsekvenser för barn- och ungdomsorganisationer och för att stärka ungdomsrörelsens arbete att stötta unga som påverkats av pandemins följder har anslaget till barn- och ungdomsorganisationer ökats med 50 miljoner kronor per år för åren 2020 och 2021. Satsningen avses pågå även 2022. Medlen fördelas som organisationsbidrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), och uppgick till totalt 262 miljoner kronor i bidrag till barn- och ungdomsorganisationerna under 2021. Scouterna är en av de organisationer som tar emot statsbidrag och tagit del av den ökningen.

Jag är glad över det besked som Folkhälsomyndigheten har kunnat ge gällande deras bedömning av lättnader av restriktioner och deltagartak. Det är ett besked som många har väntat på. Flera verksamheter som har ställt om eller ställt in kan förhoppningsvis inom en snar framtid ha samma förutsättningar att erbjuda fritidsaktiviteter till barn och unga som innan pandemin.

Stockholm den 15 september 2021

Amanda Lind

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-09-08)