Kompensation för ytterligare höjningar av bensinskatten

Svar på skriftlig fråga 2016/17:243 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)


PAGE

2


Dnr

Fi2016/03778/SE Fi2016/03844/SE

Fi2016/03854/SE Fi2016/03857/SE

Fi2016/03855/SE

Finansdepartementet

Finansministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:221 av Lars-Arne Staxäng (M) Bensinpriset, fråga 2016/17:242 av Saila Quicklund (M) Åtgärder för att stödja landsbygden vid ökade transportkostnader, fråga 2016/17:243 av Saila Quicklund (M) Kompensation för ytterligare höjningar av bensinskatten, 2016/17:249 av Sten Bergheden (M) Priset på bensin och på fråga 2016/17:250 av Sten bergheden (M) Priset på diesel för den tunga yrkestrafiken

Lars-Arne Staxäng har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att ytterligare höja skatten på bensin, och vad jag anser vara ett eftersträvat pris på bensin. Saila Quicklund har frågat landsbygdsminister Sven-Erik Bucht om vilka åtgärder han avser att vidta för att säkerställa landsbygdens fortlevnad och människors möjligheter att bo och verka på landsbygden vid ökade skattepålagor, som exempelvis bensinskatten. Saila Quicklund har också frågat infrastrukturminister Anna Johansson vilka åtgärder hon avser att vidta för att säkerställa att människor som bor i län med stora avstånd och som saknar möjligheter att åka kollektivt kompenseras för ytterligare höjningar av bensinskatten. Sten Bergheden har frågat infrastrukturminister Anna Johansson vilket pris på bensin hon anser är rimligt för att skapa ett tryck att välja alternativa drivmedel och om hon avser att vidta åtgärder för att ytterligare höja skatten på bensin. Sten Bergheden har också frågat infrastrukturminister Anna Johansson om hon anser att bensinen är för billig och avser hon i så fall att verka för en höjning av bensinskatten trots att det skulle innebära ytterligare konkurrensnackdelar för den svenska tunga yrkestrafiken.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på samtliga frågor.

Skatten på drivmedel är en viktig intäktskälla för staten och genom den kan vi finansiera viktiga reformer samt genomföra satsningar på järnväg och annan infrastruktur och välfärd i hela landet.

Samtidigt ger en skatt på drivmedel skattesystemet en viktig miljöstyrande effekt. En tredjedel av utsläppen av växthusgaser kommer från transportsektorn. Dessa måste minska för att vi ska kunna leva upp till Parisavtalet. Att prissätta utsläpp är avgörande för att klara klimatutmaningen. En viktig del i insatserna för att nå en fossilfri fordonsflotta är att skapa långsiktiga spelregler för hållbara biodrivmedel.

Riksdagen har beslutat att skattesatserna på bensin och dieselbränsle årligen ska räknas om med förändringen i konsumentprisindex plus två procentenheter fr.o.m. 2017. Regeringen har inte föreslagit några skattsatsförändringar för bensin och dieselbränsle i Budgetpropositionen för 2017.

Priset på drivmedel sätts av marknaden. Drivmedelsbeskattningen utgör en av flera faktorer som i slutändan sätter priset på drivmedel.

Stockholm den 7 november 2016

Magdalena Andersson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-10-27)