Kompetensutvisningar

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1618 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)


Ju2020/02375/POL

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1618 av Boriana Åberg (M)
Kompetensutvisningar

Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att kompetensutvisningarna ska upphöra.

Regeringen har den 6 februari 2020 tillsatt en utredning om åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare (dir. 2020:8). Utredarens uppdrag omfattar frågan om s.k. kompetensutvisningar av arbetskraftsinvandrare.

Riksdagen tillkännagav den 1 april 2020 för regeringen att regeringen senast den 1 maj 2020 skulle ge utredningen nya direktiv, bl.a. i fråga om s.k. kompetensutvisningar (bet. 2019/20:SfU25 punkt 1, rskr. 2019/20:198). Arbete pågår i Regeringskansliet med anledning av riksdagens tillkännagivande och regeringen avser att inom kort besluta om tilläggsdirektiv till utredningen.

Jag följer givetvis utvecklingen på området men vill inte föregripa den pågående utredningen.

Stockholm den 24 juni 2020

Morgan Johansson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-06-17)