Konsekvenser för vapenhandlarna av långa handläggningstider

Svar på skriftlig fråga 2014/15:775 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr Ju2015/06682/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:775 av Sten Bergheden (M) Konsekvenser för vapenhandlarna av långa handläggningstider

Sten Bergheden har frågat närings- och innovationsministern om han avser att vidta några åtgärder för att säkerställa att handeln inte drabbas ekonomiskt av att Polismyndigheten inte förmår att hålla de handläggningstider som lagen kräver. Frågan har överlämnats till mig.

Det är angeläget att Polismyndighetens rutiner för prövningar av vapentillstånd inte drabbar vapenhandlare på ett negativt vis. Som Sten Bergheden nämner i sin fråga så har regeringen uppmärksammat att handläggningstiderna i ärenden om vapentillstånd har varit alltför långa och att de har varierat i alltför stor utsträckning mellan olika regioner.

Regeringen har därför gett Polismyndigheten i uppdrag att utveckla arbetet med vapentillstånd och säkerställa att handläggningen sker effektivt och enhetligt i hela landet. Uppdraget kommer att delredovisas redan den 1 mars 2016 och därefter slutredovisas den 1 mars 2017. För att kunna följa utvecklingen framöver har Polismyndigheten dessutom fått i uppdrag att årligen redovisa statistik över handläggningstiderna.

Även om en första redovisning av uppdraget ska ske först under nästa år så arbetar Polismyndigheten redan nu intensivt med att effektivisera arbetet med vapentillstånd. Jag förväntar mig att vapenhandlare och andra berörda kommer kunna se resultat av detta arbete under hösten. Det är emellertid viktigt att kortare handläggningstider aldrig prioriteras på bekostnad av den prövning som är nödvändig för att undvika att vapen missbrukas.

Stockholm den 15 september 2015

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-08-31)