Konsulttjänster för omfattande belopp

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1583 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)


Fi2018/

02734

/SFÖ

Finansdepartementet

Civilministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:1583 Konsulttjänster för omfattande belopp av Jenny Petersson (M)

Jenny Petersson har frågat mig vad jag och regeringen avser vidta för åtgärder för att möjliggöra krav på myndigheterna att redovisa sina köp av konsulttjänster i syfte att möjliggöra uppföljning av användandet av konsulter.

Varje myndighetsledning ansvarar enligt myndighetsförordningen inför regeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel. Detta gäller självklart även användandet av konsulttjänster.

I tillitsreformens anda är det viktigt att noggrant pröva ytterligare återrapporteringskrav på myndigheterna. Det är dessutom redan i dag möjligt att genom uppdrag eller återrapporteringskrav begära in information om enskilda myndigheters konsultanvändning.

Regeringskansliet bereder för närvarande den rapport från Riksrevisionen som Jenny Petersson hänvisar till. Regeringen kommer att återkomma till riksdagen med en särskild skrivelse som redovisar vilka åtgärder regeringen vidtagit och avser att vidta med anledning en de rekommendationer som redovisas i Riksrevisionens granskningsrapport.

Stockholm den 1 augusti 2018Ardalan Shekarabi

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-07-17)