Kontroll av djurtransporter

Svar på skriftlig fråga 2010/11:669 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 14 september

Svar på fråga

2010/11:669 Kontroll av djurtransporter

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

Jens Holm har frågat mig vad jag kommer att göra för att antalet kontroller av djurtransporter ska bli fler och förbättras.

Regeringen har för i år tillfört länsstyrelserna 25 miljoner kronor extra i syfte att förstärka djurskyddskontrollen som helhet. Denna förstärkning omfattar också kontrollen av djur under transport.

Jag håller dock med Jens Holm om att det är av största vikt att våra myndigheter kan göra fler och bättre kontroller av djurtransporterna. Jag är övertygad om att förutsättningarna för detta blivit betydligt gynnsammare i och med överflyttningen av ansvaret till länsstyrelserna och jag för en kontinuerlig dialog med myndigheterna i denna viktiga fråga.

Utöver den nyss nämnda resursförstärkningen arbetar regeringen också för att på olika sätt öka antalet djurskyddskontroller och kvaliteten och effektiviteten i dem. Statens jordbruksverk har för år 2011 tillförts 5 miljoner kronor för arbete med att genom tekniskt, kunskapsmässigt och administrativt stöd skapa mer likvärdiga, rättssäkra och effektiva djurskyddskontroller. Vidare har Statskontoret givits i uppdrag att utvärdera kvaliteten och effektiviteten i djurskyddskontrollen och resurserna för den. I uppdraget ingår även att lämna förslag till eventuella förbättringar.

Händelser

Inlämnad: 2011-08-31 Anmäld: 2011-09-01 Besvarad: 2011-09-14 Svar anmält: 2011-09-15

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2011-08-31)