Köp av fysiska biljetter av SJ

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1508 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)
N2022/01042 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:1508 av Lars Beckman (M)
Köp av fysiska biljetter av SJ

Lars Beckman har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att säkerställa att även den som inte har bank-id, internetbank och/eller smartphone ska kunna köpa en fysisk biljett av SJ kontant och därmed resa med det statliga bolaget.

Den svenska marknaden för persontrafik på järnväg är sedan 2010 helt avreglerad och SJ AB agerar på en konkurrensutsatt marknad med flera olika aktörer. Som ett bolag på en konkurrensutsatt marknad ska SJ AB agera affärsmässigt och utifrån bland annat statens ägarpolicy som till exempel anger att bolag med statligt ägande ska agera föredömligt och agera på ett sätt som gör att de åtnjuter offentligt förtroende.

SJ AB och övriga bolag med statligt ägande lyder under samma lagar som privatägda bolag, till exempel aktiebolagslagen. I aktiebolagslagen finns en uppdelning av ansvar mellan ägare, styrelse och ledning. Det är bolagets styrelse och ledning som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter, samt den löpande förvaltningen av bolagets operativa verksamhet. Frågor om SJ AB:s biljettförsäljning är en operativ fråga och således för SJ AB:s ledning och styrelse att hantera. Med detta sagt har SJ AB biljettautomater på många stationer, däribland Gävle, där det går bra att köpa en fysisk biljett med vanligt kontokort utan krav på bank-id eller smartphone.

Stockholm den 10 maj 2022

Karl-Petter Thorwaldsson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-04-26)