Korruption inom biståndet

Svar på skriftlig fråga 2018/19:944 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Statsrådet Peter Eriksson (MP)


Utrikesdepartemente

t

Statsrådet Eriksson

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:944 av Magdalena Schröder (M)
Korruption inom biståndet

Magdalena Schröder har med anledningen av förekomsten av korruption i utvecklingsfonden African Enterprise Challenge Fund, AECF, frågat mig och regeringen om vilka åtgärder som kommer att vidtas för att minska korruptionen inom biståndet.

Korruption kan och ska aldrig accepteras. Sverige verkar i de svåraste miljöerna där biståndet behövs mest, men där korruption ofta är utbredd. Korruption är därmed både en risk och ett utvecklingshinder. Att fortsätta bekämpa korruption är en central del i arbetet för att minska fattigdomen och uppnå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Det är en fråga som jag prioriterar högt och ambitionen är att Sverige i utvecklingssamarbetet alltid ska bli bättre på preventiva åtgärder, kontroll och uppföljning.

Sverige ställer i genomförandet av biståndet krav på god kontroll och åtgärder mot korruption i såväl multilaterala organisationer som i andra typer av bistånd. Sverige och Sida för en tät dialog med sina samarbetspartners, och följer löpande upp biståndet med fältbesök, revisioner och utvärderingar.

Sidas korruptionspolicy är att alltid förebygga, aldrig acceptera, alltid agera, alltid rapportera och alltid informera vid misstankar om korruption. Sidas hantering av AECF är ett exempel på när Sida agerat och minimerat felaktigt användande av biståndsmedel. Utbetalningarna till AECF avbröts. AECFs chef har avgått och en åtgärdsplan har presenterats.

Regeringens höjning av Sidas förvaltningsanslag 2020 möjliggör en offensiv för demokratin men också ökade insatser mot korruption bl.a. genom en stärkt fältnärvaro i de ofta komplexa och oförutsägbara miljöer som Sida verkar i. Ett stärkt förvaltningsanslag ger också Sida ökade resurser för kvalitet, effektivitet och uppföljningsarbete vilket minskar riskerna för korruption och missbruk.

Stockholm den 18 september 2019

Peter Eriksson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-09-03)