Kostnadstäckning för icke planerad försvarsverksamhet

Svar på skriftlig fråga 2013/14:668 besvarad av Peter Jeppsson (S)

Peter Jeppsson (S)

Dnr Fö2014/1131/MFI

Försvarsdepartementet

Försvarsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:668 av Peter Jeppson (S) Kostnadstäckning för icke planerad försvarsverksamhet

Peter Jeppson har frågat mig om regeringen avser kompensera Försvarsmakten för de kostnader som har uppkommit genom regeringsbeslutet den 22 april gällande uppdrag till Försvarsmakten att genomföra marin verksamhet i anslutning till Open Spirit.

Sverige bygger sin säkerhet tillsammans med andra. Detta görs bl.a. genom deltagande i övningar och insatser vilket utgör kärnverksamhet för Försvarsmakten. Regeringen prioriterar att Försvarsmaktens verksamhet och närvaro i närområdet ökar, främst i och över Östersjön.

Under 2014 har anslaget 6:1:1 ökats med 200 miljoner kronor för ökad tillgänglighet och användbarhet för det militära försvaret och bl.a. för att möjliggöra ökad övningsverksamhet. Den 22 april 2014 aviserade regeringen en ökning av försvarsanslagen både under kommande mandatperiod och på sikt. Den stegvisa ökningen som föreslås innebär att anslagen år 2024 kommer att vara drygt 5,5 miljarder kronor högre på årsbasis jämfört med tidigare beräknade anslag. Anslagsökningarna ska bland annat gå till förbandsverksamheten, främst till övningar, personal och incidentberedskap. Regeringen har också aviserat en överföring från anslaget 6:1:2 till anslaget 6:1:1 med 110 miljoner under innevarande år. Inriktningen är att dessa medel ska kunna användas för att säkerställa och utöka övningsverksamheten.

Stockholm den 17 juni 2014

Karin Enström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-06-10)