Kriminalitet kopplad till tiggeri

Svar på skriftlig fråga 2014/15:531 besvarad av Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister

Morgan Johansson (S), justitie- och migrationsminister

Dnr Ju2015/4291/Statssekr

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:531 av Markus Wiechel (SD) Kriminalitet kopplad till tiggeri

Markus Wiechel har frågat mig om jag anser att det organiserade tiggeriet är ett problem och om jag avser att göra något för att förhindra denna verksamhet i Sverige.

Det är naturligtvis oacceptabelt att människor som är utsatta, inte minst på grund av fattigdom och diskriminering, blir utnyttjade eller utsatta för brott i Sverige när de försöker skaffa möjlighet till försörjning. Den som utnyttjar någons utsatta belägenhet och rekryterar eller transporterar en person i syfte att han eller hon ska exploateras för tiggeri gör sig skyldig till människohandel. Den som under andra omständigheter med våld eller hot förmår någon att tigga eller att överlämna pengar kan göra sig skyldig till t.ex. olaga tvång eller utpressning.

Polisen arbetar med att ta fram en gemensam nationell lägesbild av brottslighet kopplad till utsatta EU-medborgare. Lägesbilden kommer bl.a. att analysera indikationer på människohandel, förekomsten av organiserad eller annan brottslighet kopplad till tiggeri och utsatthet för individerna. Den nationella lägesbilden förväntas vara klar under hösten 2015.

Vidare har 2014 års människohandelsutredning i uppdrag att utvärdera tillämpningen av bestämmelsen om människohandelsbrott och granska hur de brottsbekämpande myndigheterna utreder och i övrigt arbetar med ärenden om människohandel. Syftet är att säkerställa ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel, bl.a genom effektivare utredningar och ökad lagföring. Uppdraget ska redovisas senast den 9 mars 2016.

Regeringen utsåg också i januari 2015 en nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Samordnaren har bl.a. i uppdrag att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och organisationer som möter utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige och som inte har uppehållsrätt. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2016.

Det finns alltså lagstiftning som kan användas när brott begås mot dessa utsatta personer och det pågår viktigt arbete som syftar till att skapa förutsättningar för genomtänkta och väl avvägda åtgärder. Jag kommer att fortsätta följa utvecklingen noga.

Stockholm den 26 maj 2015

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2015-05-15)