Kriminalvårdens samtransporter

Svar på skriftlig fråga 2018/19:783 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)Svar på fråga 2018/19:783 av Linda Westerlund Snecker (V)
Kriminalvårdens samtransporter

Linda Westerlund Snecker har frågat mig vad jag avser göra för att se till att Kriminalvården inte samtransporterar unga personer tillsammans med dömda vuxna.

Den 1 april 2017 trädde ny lagstiftning i kraft som syftade till att säkerställa en ändamålsenlig och rättssäker transportverksamhet och att renodla Polismyndighetens verksamhet. Efter lagändringen får myndigheter, som t.ex. Statens institutionsstyrelse (SiS), med stöd av vissa lagar om tvångsvård begära hjälp vid transporter av frihetsberövade direkt hos Kriminalvården. En sådan begäran om handräckning får göras endast om det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att transporten inte kan utföras utan vissa tvångsåtgärder.

Det har efter ikraftträdandet visat sig att antalet transporter som Kriminalvården förväntas genomföra är betydligt större än vad som kunnat förutses. Det har inneburit att Kriminalvårdens planerade transportkapacitet inte räckt till, att myndigheten har fått prioritera vissa transporter framför andra och att myndigheten på kort tid behövt utöka sin transportkapacitet ytterligare. Regeringen har i vårändringsbudgeten ökat Kriminalvårdens anslag i syfte att ge myndigheten bättre förutsättningar att möta behoven. Vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Liberalerna och Centerpartiet.

Den rapport om transporter som OPCAT-enheten vid JO nyligen har presenterat, och som frågeställaren bl.a. hänvisar till, pekar på brister inom flera av de inblandade myndigheterna. Det är angeläget att såväl Kriminalvården som övriga berörda myndigheter vidtar åtgärder som syftar till att säkerställa att transporter kan genomföras på ett säkert sätt för frihetsberövade barn och unga. Både Justitiedepartementet och Socialdepartementet följer därför myndigheternas arbete noga.

Stockholm den 3 juli 2019

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-14)